(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định về các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, chủ sở hữu hoặc người quản lý, khai thác, sử dụng công trình hàng hải có trách nhiệm lựa chọn hình thức bảo trì công trình hàng hải sau: 1- Bảo trì theo chất lượng thực hiện; 2- Bảo trì theo khối lượng thực tế; 3- Bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm. Việc lựa chọn hình thức bảo trì thực hiện theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, khai thác, sử dụng công trình hàng hải có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì công trình hàng hải theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự thảo nêu rõ, việc tổ chức thực hiện bảo trì công trình hàng hải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành hàng hải và pháp luật có liên quan. Việc bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm phải được lập thành dự án và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, pháp luật về đấu thầu.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất sửa đổi giải thích về công trình hàng hải. Theo đó, công trình hàng hải bao gồm: bến cảng; cầu cảng; bến phao; khu neo đậu, khu chuyển tải, tránh, trú bão; hệ thống đài thông tin duyên hải; công trình đóng mới, sửa chữa tàu biển: ụ tàu biển, âu tàu biển và các công trình nâng hạ tàu biển khác (triền, đà, sàn nâng tàu); luồng hàng hải; đèn biển, nhà trạm gắn liền với đèn biển; phao, tiêu, nhà trạm quản lý vận hành phao tiêu; bến phà; công trình trên biển (đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng); hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS); đê chắn sóng; đê chắn cát; kè hướng dòng; kè bảo vệ bờ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn