(Chinhphu.vn) - Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, ngày 12/02/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD). Sau hơn 06 năm triển khai, trên cơ sở tổng kết đánh giá, một số quy định tại Nghị định 10 cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, Nghị định 10 chưa quy định đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cấp tín dụng, khách hàng vay, Công ty TTTD (trong đó, một số nội dung đã được quy định cụ thể tại Thông tư 16). Tuy nhiên, các quy định này vẫn cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc chuyển từ Thông tư lên Nghị định để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong một văn bản theo quy định của Luật ban hành VBQPPL về thủ tục hành chính và quy định tại Bộ Luật, Luật liên quan về việc bảo vệ quyền bí mật riêng tư, bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh của khách hàng…

Từ cơ sở pháp lý và yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trên cơ sở thay thế Nghị định 10 và các văn bản hướng dẫn liên quan để phát triển thị trường TTTD cả về số lượng và chất lượng TTTD là rất cần thiết.

Bổ sung điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD

Điều 7 Nghị định 10 quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD (giấy chứng nhận), trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số bất cập liên quan đến quản lý và phát triển thị trường TTTD nhằm đáp ứng nhu cầu TTTD cho nền kinh tế.

Do vậy, dự thảo bổ sung điều kiện đối với người quản lý của Công ty TTTD tại điểm a khoản 3 Điều 7 như sau: "a) Không phải là người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; không phải là người quản lý của công ty TTTD bị thu hồi Giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định và trường hợp tổ chức lại, giải thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định này).

Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục hành chính về việc cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận, dự thảo bổ sung 1 điều (Điều 9 dự thảo Nghị định) quy định về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị để đảm bảo rõ ràng, trong quá trình doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị. Bổ sung tài liệu chứng minh thời gian làm việc tại điểm g khoản 1 Điều 10 dự thảo Nghị định

Bổ sung phiếu lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ cấp giấy chứng nhận để phù hợp với việc bổ sung điều kiện đối với người quản lý công ty TTTD tại điểm a khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định.

Giảm số lượng hồ sơ phải nộp từ 05 bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 16 xuống 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định nhằm giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Dự thảo cũng nêu rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin tín dụng là: Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước; cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan; trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp; lợi dụng hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL