(Chinhphu.vn) - Việc thu nhận dữ liệu viễn thám quốc gia dự kiến sẽ được thực hiện theo kế hoạch thu ảnh hàng năm, định kỳ 5 năm dựa trên yêu cầu của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất Nhà nước giao.

Ảnh minh họa

Dữ liệu viễn thám quốc gia được lưu trữ dưới dạng bản gốc, bản chính, trong cơ sở dữ liệu phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, nhằm bảo đảm cho dữ liệu luôn ở trạng thái chất lượng tốt, sắp xếp có hệ thống và khoa học, dễ cập nhật, thuận tiện cho việc khai thác và sử dụng, có khả năng bảo mật cao.

Theo  dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu viễn thám quốc gia được lưu trữ dưới 2 hình thức: Trực tuyến và lâu dài.

Ở hình thức trực tuyến, dữ liệu viễn thám được lưu trữ trong hệ thống lưu trữ trực tuyến bao gồm hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ mạng. Về lâu dài, dữ liệu viễn thám được sao lưu bản thứ hai trên các vật liệu lưu trữ thông tin số có độ an toàn cao và được bảo quản trong điều kiện lưu giữ lâu dài.

Danh mục dữ liệu viễn thám quốc gia được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, trang điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu viễn thám quốc gia, nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, an ninh - quốc phòng và phòng tránh thiên tai.

Khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được thực hiện theo các hình thức: Khai thác và sử dụng dữ liệu trên mạng Internet, trang điện tử do đơn vị quản lý dữ liệu viễn thám quốc gia quy định; Khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu gửi đến đơn vị quản lý dữ liệu viễn thám quốc gia; Khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp và bên khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dựng dữ liệu gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cho đơn vị quản lý dữ liệu viễn thám quốc gia, khi nhận được phiếu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý dữ liệu thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu. Thời hạn cung cấp dữ liệu do các bên thỏa thuận. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Quyết địnhgóp ý.

Cổng TTĐT Chính phủ