(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.
Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (Luật Đầu tư công năm 2019). So với Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2019 đã bổ sung quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, trong đó có dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công và giao Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (Nghị định số 131/2015/NĐ-CP) chưa có quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, do vậy cần nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến nội dung nêu trên trong trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP để hướng dẫn thực hiện nội dung đã được quy định nêu trên trong Luật Đầu tư công 2019.

Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ban hành đến nay được gần 4 năm, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia trong thời gian qua như dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP không phù hợp với thực tế, ví dụ như việc phê duyệt kế hoạch thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước như quy định hiện nay thường mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định của Hội đồng; quy định về xử lý đối với các dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi dẫn đến dự án thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia dẫn đến việc điều chỉnh các dự án này mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án. Các bất cập nêu trên trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Ngoài ra, có một số nội dung liên quan đến câu chữ và kỹ thuật văn bản cần sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP để thống nhất với Luật Đầu tư công năm 2019.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung nội dung quy định về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công; sửa đổi, bổ sung nội dung đối với 03 điều để khắc phục một số bất cập hiện nay của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP và sửa đổi về từ ngữ đối với 07 điều cho phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2019.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn