(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Theo dự thảo, tùy theo yêu cầu, tính chất của cuộc kiểm tra để quyết định kiểm tra toàn bộ hay một trong các nội dung sau: Việc tuân thủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường. a- Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; việc giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ về bảo vệ môi trường; b- Công tác triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường của Chính phủ, Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương; việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường; c- Thực trạng phân công tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị.

Nội dung kiểm tra còn bao gồm: Công tác triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đang được áp dụng; công tác đầu tư, quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường của các đơn vị. Thực trạng các hoạt động, các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường; các trang thiết bị bảo hộ lao động, công cụ, biện pháp, công trình phòng chống rủi ro, sự cố thiên tai, sự cố môi trường,…

Đối tượng kiểm tra bao gồm: Đối tượng kiểm tra ở Bộ: Các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện, Trường Công an nhân dân, Bệnh viện Công an nhân dân. Đối tượng kiểm tra ở địa phương gồm: a- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; c- Công an xã, phường, thị trấn.

Hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra định kỳ; kiểm tra đột xuất.

Đối với các đoàn kiểm tra có sự phối hợp liên ngành, đối tượng kiểm tra được xác định theo tính chất, mức độ vụ việc và theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.