(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao đang đề nghị xây dựng Nghị định về Quy chế lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Ảnh minh họa

Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 04/12/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự nước ngoài (LSDD) tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định hiện tại của Quy chế đã không còn phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế trong việc chấp thuận LSDD nước ngoài tại Việt Nam cũng như chưa hoàn toàn thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hiện tại và đưa các quy định đó vào một văn bản ở cấp Nghị định Chính phủ là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Theo đó, dự thảo đề xuất: Bổ sung các  tiêu chuẩn và điều kiện của LSDD để phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế. Cụ thể, cho phép ứng viên LSDD có thể mang quốc tịch khác ngoài quốc tịch của Nước cử và Nước nhận; quy định thời hạn nhiệm kỳ của LSDD do nước cử quyết định; LSDD có thể được bổ nhiệm có thời hạn hoặc không có thời hạn. Quy định cụ thể việc LSDD được cấp chứng minh thư LSDD, trên đó cần ghi cụ thể khu vực lãnh sự, với thời hạn giá trị 01 năm và gia hạn từng năm một (kể cả LSDD bổ nhiệm có thời hạn và không có thời hạn)…

Đồng thời dự thảo cũng đề xuất cụ thể hoá các quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ năm 1993 để quy định đầy đủ, rõ ràng về quyền ưu đãi, miễn trừ của LSDD và cơ quan lãnh sự do LSDD đứng đầu như sau: Quy định không cấp thị thực và thẻ tạm trú ký hiệu NG3 cho LSDD nước ngoài tại Việt Nam. LSDD là người nước ngoài chỉ có thể được cấp thị thực theo mục đích nhập cảnh ban đầu của họ phù hợp với các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014(sửa đổi bổ sung năm 2019).

LSDD được treo quốc kỳ, quốc huy của Nước cử, biển tên và biển hiệu tại trụ sở cơ quan và trên phương tiện giao thông của mình khi thực hiện công việc chính thức được Nước cử ủy quyền và được Bộ Ngoại giao chấp thuận.

Mời bạn đọc xem toàn văn hồ sơ đề nghị và góp ý tại đây.

KL