(Chinhphu.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và một số Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định hiện hành.

 Ảnh minh họa
Đây là quy định mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 21, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Như vậy, điểm mới của dự thảo là không quy định tối đa 3 Phó Giám đốc Sở.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định số lượng Phó Giám đốc Sở như sau: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

Riêng TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Dự thảo cũng nêu rõ, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Giảm số phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng gồm: Phòng Tổng hợp, quy hoạch; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

So với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 21, dự thảo đề xuất giảm 2 phòng là: Phòng Kinh tế đối ngoại và Phòng Khoa giáo, Văn xã.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể bổ sung thêm không quá 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố còn lại, có thể bổ sung không quá 1 phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở so với quy định. Khi bổ sung phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi quyết định thành lập.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương