(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất, thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, ngày 12/5/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất; qua hơn 10 năm thực hiện Quyết định cho thấy đã đạt được những kết quả nhất định, song cũng phát sinh những khó khăn, bất cập.

Do vậy, Bộ Tài chính thấy rằng việc nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg kèm theo Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất là cần thiết để  tạo điều kiện cho các địa phương trong việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 dự thảo Quy chế là: 1. Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất theo mô hình độc lập; 2. Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất theo mô hình ủy thác.

Cụ thể, tại 2 dự thảo Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ Phát triển đất (theo mô hình độc lập hoặc ủy thác) quy định:

Nhiệm vụ: Quỹ có 7 nhiệm vụ; trong đó có các nhiệm vụ cơ bản sau: (i) Tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác: (ii) Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 11 Quy chế này; (iii) Tổ chức quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn: Quỹ có 5 quyền hạn; trong đó có các quyền hạn cơ bản sau: (i) Tổ chức quản lý, điều hành Quỹ hoạt động theo đúng mục tiêu và các nhiệm vụ được giao; (ii) Thực hiện ứng vốn cho Tổ chức được nhận vốn ứng (gồm Tổ chức phát triển quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); thực hiện thu hồi vốn ứng theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (iii) Ban hành Quy chế, quy trình nghiệp vụ để điều hành hoạt động Quỹ.

Ngoài ra, tương ứng từng mô hình hoạt động của Quỹ, dự thảo Quy chế mẫu quy định quyền hạn của Quỹ như sau:

Đối với mô hình ủy thác: Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện ủy quyền cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương thực hiện (sau đây gọi là Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ) thông qua Hợp đồng ủy thác.

Đối với mô hình độc lập: Quỹ được nhận ủy thác quản lý, sử dụng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và nhận ủy thác quản lý hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ của các Quỹ khác thuộc tỉnh theo quy định thông qua Hợp đồng nhận ủy thác theo quy định.

Tổ chức bộ máy của Quỹ 

Tại 2 dự thảo Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ Phát triển đất (theo mô hình độc lập hoặc ủy thác) quy định tổ chức bộ máy của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ (tối đa 5 thành viên); Ban kiểm soát Quỹ (tối đa 3 thành viên); Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.

Tuy nhiên, đối với mô hình ủy thác thì Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ là Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương được Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất ủy quyền theo Hợp đồng ủy thác.

Về quản lý, sử dụng Quỹ, dự thảo quy định, nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm: (i) Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp khi thành lập và nguồn vốn bổ sung từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ được giao (nếu có) theo quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước; (ii) Nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, gồm: Vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ…

Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn cho Tổ chức được nhận vốn ứng để: (i) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp) thành lập mới Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình độc lập hoặc ủy thác cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Chỉ thành lập mới Quỹ phát triển đất hoạt động theo mô hình độc lập trong trường hợp cần thiết.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương