(Chinhphu.vn) - Nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán và cơ chế công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về công bố thông tin của công ty đại chúng, trước đây Thông tư 09/2010/TT-BTC chỉ quy định chung về công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu,... Dự thảo này đã đề xuất bổ sung một mục riêng, quy định việc công bố thông tin của công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn. 

Cụ thể, ngoài những quy định chung, dự thảo yêu cầu công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin định kỳ theo một số quy định như sau: Công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính 5 năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. 

Đồng thời, các công ty này phải lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Chuẩn mực kế toán về soát xét báo cáo tài chính do Bộ Tài chính ban hành trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức kiểm toán được chấp thuận ký báo cáo soát xét. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét không quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính...

Bên cạnh đó, dự thảo yêu cầu: công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ nếu bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên; có quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ đăng ký; góp vốn có giá trị từ 10% trở lên tổng tài sản của công ty vào một tổ chức khác; góp vốn có giá trị từ 50% trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính Bán niên gần nhất được soát xét; mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tính theo Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán...

Trần Mạnh