(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cho biết, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết 01, 02 và các Nghị quyết 19 hàng năm, đồng thời để hiện thực hóa việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020 việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là cần thiết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý và sự chủ động của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô như sau: Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô để chuyển hướng quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các điều kiện này mà sẽ không đặt ra trong điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

Sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực, hóa chất

Dự thảo sửa đổi, bãi bỏ các khoản của các Điều 29, Điều 31; Bãi bỏ một số khoản của các Điều 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đối với điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm tại các Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực than, khoáng sản: Bổ sung 01 điều về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu than và khoáng sản và bãi bỏ điều 1 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL