(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ảnh minh họa
Bộ Công Thương cho biết, ngày 14/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… Theo đó, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo dự thảo, vị trí và chức năng của Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV, dự thảo bổ sung thêm 1 số ngành, lĩnh vực mà Sở Công Thương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Dự thảo cũng đề xuất 8 nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương bao gồm: 1. Trình UBND cấp tỉnh dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công thương trên địa bàn cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; 2. Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; 3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; 4. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; 5. Về thương mại; 6. Xây dựng, triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước của Sở;  7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nội bộ; 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của UBND và cơ quan nhà nước cấp trên...

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh