(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Công an tại dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mục đích thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sơ giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh; đảm bảo cho phạm nhân, trại viên, học sinh thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phạm nhân, trại viên, học sinh.

Phạm nhân, trại viên, học sinh tham gia ý kiến nhiều hoạt động

Dự thảo nêu rõ những việc phạm nhân, trại viên, học sinh tham gia ý kiến để Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định là: Phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia bình xét thi đua, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, được đề xuất ý kiến đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đối với bản thân cũng như đối với phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

Phạm nhân, trại viên, học sinh được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; được kiến nghị với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đối với những biểu hiện tiêu cực, thiếu sót trong quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh của cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, những lời nói, cử chỉ, hành động sai trái, lệch lạc, vi phạm pháp luật của phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

Phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia các cuộc họp tập thể phạm nhân, trại viên, học sinh và được quyền lựa chọn, bình bầu người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị vào Ban tự quản phạm nhân, trại viên, học sinh hoặc đề nghị bãi miễn người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban tự quản.

Tổ chức cho phạm nhân đối thoại trực tiếp với Giám thị trại giam 6 tháng/lần

Dự thảo quy định trách nhiệm của Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng là: Bố trí các hòm thư góp ý, khiếu nại, tố cáo đặt tại buồng giam phạm nhân, buồng ở trại viên, học sinh hoặc nơi công cộng trong phạm vi trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Định kỳ 6 tháng tổ chức 01 lần cho phạm nhân, trại viên, học sinh đối thoại trực tiếp với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.

Định kỳ tiếp công dân mỗi tháng 01 lần, nghe ý kiến phản ánh của công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông báo đúng thời hạn, bằng văn bản niêm yết công khai trả lời việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn thư góp ý của công dân.

Kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL