(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao đang dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao...

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, thỏa thuận quốc tế là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế không mang tính ràng buộc theo pháp luật quốc tế, được ký kết nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, đơn vị thuộc, cơ quan trung ương của tổ chức, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao với đối tác nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu, nội dung, hình thức hợp tác được nhất trí giữa các bên liên quan.

Việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế phải tuân thủ nguyên tắc: Phù hợp với lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế; phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định về cùng một lĩnh vực. Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế được ký kết.

Thủ tục ký thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ

Trước khi tiến hành ký thỏa thuận quốc tế, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao và cơ quan có liên quan đến hoạt động hợp tác thuộc thỏa thuận quốc tế đó.

Cơ quan được lấy ý kiến quy định nêu trên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội, người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, người đứng đầu cơ quan giúp việc của Quốc hội quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan được lấy ý kiến.

Thủ tục ký thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ được quy định như sau: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc ký thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ. Trường hợp thỏa thuận quốc tế có liên quan đến an ninh, quốc phòng, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc. Sau khi hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở các góp ý theo quy định, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ quyết định đối với thỏa thuận nhân danh Chính phủ; kiến nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định đối với thỏa thuận nhân danh Nhà nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL