(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân.

 
 Ảnh minh họa

Dự thảo quy định, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an gồm: a- Bộ trưởng Bộ Công an; b- Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (Người phát ngôn Bộ Công an). Trường hợp không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Người phát ngôn Bộ Công an phải báo cáo để Bộ trưởng ủy quyền cho người khác thực hiện; c- Người có trách nhiệm thuộc Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền thực hiện phát ngôn (Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng Người phát ngôn Bộ Công an thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị thuộc Bộ gồm: a- Thủ trưởng đơn vị; b- Trường hợp Thủ trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Thủ trưởng thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: a- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b- Trường hợp Giám đốc không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cán bộ, chiến sĩ không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và của ngành Công an, nhưng không được nhân danh đơn vị và nhân danh Bộ Công an; không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công tác và công việc nội bộ của ngành Công an; phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị trước khi cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Dự thảo cũng quy định, 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau: 1- Tổ chức họp báo. 2- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử hoặc Trang Thông tin điện tử chính thức của cơ quan, đơn vị. 3- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên. 4- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. 5- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí khi được yêu cầu. 6- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an.