(Chinhphuvn) - Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Dự thảo Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp lập báo cáo thống kê, gửi báo cáo thống kê, tiếp ký; gửi, nhận báo cáo thống kê; tổng hợp số liệu, các chỉ tiêu thống kê và kiểm tra liên ngành trong thống kê thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự liên ngành bao gồm:

a- Thống kê kết quả thi hành án dân sự về việc;

b- Thống kê kết quả thi hành án dân sự về tiền (tiền và giá trị tài sản);

c- Thống kê yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xử lý của Tòa án;

d- Thống kê yêu cầu xác định, phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu; kết quả giải quyết của Tòa án;

đ- Thống kê kiểm sát công tác thi hành án dân sự (kiểm sát trực tiếp và kiểm sát tuân theo pháp luật).

Các chỉ tiêu có điều kiện, chưa có điều kiện, cách tính chỉ tiêu và các chỉ tiêu khác được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Kỳ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự liên ngành

Theo dự thảo, kỳ báo cáo thống kê tháng bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của các tháng tương ứng với kỳ thống kê đó.

Kỳ báo cáo thống kê năm là kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc ngày 30/9 của năm tiếp theo liền kề.

Báo cáo thống kê liên ngành được thực hiện tại kỳ báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng và 12 tháng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.