(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp tỉnh: Văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn; các văn bản pháp luật về giáo dục; Văn bản chấp nhận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục ĐH, phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH; trường CĐ sư phạm, phân hiệu của trường CĐ sư phạm trên địa bàn.

Phối hợp với UBND cấp huyện và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch hàng năm về số lượng người làm việc, phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh về giáo dục ĐH; trường CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm theo phân cấp của Chính phủ. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn. Tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục ĐH, phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH trên địa bàn…

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp huyện: Văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các văn bản pháp luật về giáo dục; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Thực hiện việc tuyển dụng viên chức giáo dục khi được Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL