(Chinhphu.vn) – Hiện nay, các văn bản hướng dẫn liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đều chưa quy định cụ thể thời hạn phê duyệt danh sách hộ đồng bào được vay vốn là bao nhiêu ngày.

Phê duyệt danh sách hộ đồng bào DTTS khó khăn được vay vốn tối đa chỉ trong 30 ngày làm việc - Ảnh minh họa

Bởi vậy, trong Nghị quyết 53/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc, Chính phủ đã yêu cầu về thời hạn phê duyệt danh sách nói trên tối đa là 30 ngày làm việc, tính kể từ ngày thôn, bản bắt đầu bình xét.

Cụ thể là trong thời gian 2 ngày, Thôn, bản phối hợp với tổ chức chính trị-xã hội tại cơ sở tiến hành bình xét xong các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn vay vốn theo thứ tự ưu tiên.

Tiếp đó trong thời hạn 1 ngày làm việc, Thôn, bản có trách nhiệm lập danh sách hộ đề nghị vay vốn theo thứ tự ưu tiên kèm theo biên bản họp bình xét (có xác nhận của tổ chức chính trị-xã hội tại cơ sở) để gửi UBND xã xác nhận.

UBND xã xem xét, tổng hợp và xác nhận danh sách hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình UBND huyện phê duyệt trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc.

Và cuối cùng, 12 ngày là thời hạn hoàn tất bước thủ tục UBND huyện phê duyệt danh sách hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn được vay vốn theo thứ tự ưu tiên, chuyển danh sách đã phê duyệt sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tiến hành cho vay.

Như vậy, chỉ bằng việc quy định rõ ràng thời hạn phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số được vay vốn, sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng, tránh tình trạng như trước đây, người dân bị động, mất thời gian chờ, đợi mà không biết chính xác khi nào danh sách được phê duyệt. Đó là chưa kể, chính các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thủ tục này cũng không thể kéo dài thời hạn giải quyết thủ tục đối với người dân.

Thu Văn