(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư quy định rõ về giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư. Theo đó, để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư được sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư thực hiện như sau: Lệnh giao dịch của các nhà đầu tư được khớp với nhau trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau khi lệnh được khớp, nhà đầu tư được coi là đã tham gia hợp đồng chứng khoán phái sinh, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó;

Trước khi đặt lệnh giao dịch, trong thời gian nắm giữ vị thế và khi thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải bảo đảm mức ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ;

Nhà đầu tư phải đảm bảo giới hạn vị thế trên tài khoản theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vượt giới hạn vị thế, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế trong thời hạn theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tài khoản giao dịch của nhà đầu tư

Nhà đầu tư phải ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh với thành viên giao dịch. Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo quy định trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự doanh chứng khoán phái sinh nhưng không phải là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh được mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để đầu tư chứng khoán phái sinh theo quy định tại Thông tư này.

Công ty quản lý quỹ được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại mỗi thành viên giao dịch theo nguyên tắc:

Được mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên công ty quản lý quỹ để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, trong đó 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác trong nước, một 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài;

Được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho mỗi quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ quản lý, đứng tên quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán tại mỗi thành viên giao dịch.

Công ty chứng khoán nước ngoài được mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại mỗi thành viên giao dịch theo nguyên tắc:

Được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh; được mở 01 tài khoản giao dịch môi giới để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh