(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về người ký văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, trên cơ sở rà soát các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng về thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 12, 63, 66, 67, 89 Luật các tổ chức tín dụng), dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại nguyên tắc lập và gửi hồ sơ theo hướng quy định cụ thể đối với tổ chức tín dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc).

Đối với tổ chức tín dụng, tương tự với phương thức ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, người ký văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện theo cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường bị khuyết Tổng giám đốc (Giám đốc) để đảm bảo xử lý được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.