(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn khi thực hiện bàn giao. Theo đó, giá trị tài sản bàn giao và cơ cấu từng nguồn vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đã được xác định tại biên bản bàn giao và xác nhận từng nguồn vốn được xử lý theo nguyên tắc sau: Đối với phần giá trị tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, vốn khác do tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp và vốn do chủ đầu tư huy động hợp pháp khác (không phải hoàn trả): EVN hạch toán tăng vốn nhà nước, tăng vốn đầu tư tại công ty con (là các Tổng công ty điện lực); các Tổng công ty điện lực hạch toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng tài sản.

Đối với phần giá trị tài sản bàn giao được đầu tư từ nguồn vốn vay ODA, các tổ chức tín dụng, các cá nhân, tổ chức kinh tế khác và các nguồn vốn khác (phải hoàn trả), Bên nhận có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, hạch toán tăng nợ phải trả; thực hiện hoàn trả cho Bên giao số tiền vay còn nợ các tổ chức tín dụng, các cá nhân và các tổ chức kinh tế khác theo quy định trong hợp đồng vay hoặc khế ước vay (nhưng không vượt quá giá trị của tài sản bàn giao đầu tư bằng nguồn vốn vay đã xác định trong biên bản bàn giao); Bên giao hạch toán giảm giá trị tài sản bàn giao đối với giá trị tài sản hình thành từ nguồn vốn vay, đồng thời hạch toán tăng khoản nợ phải thu đối với Bên nhận. Bên giao theo dõi và thực hiện thu hồi nợ từ Bên nhận để hoàn trả cho bên vay theo hợp đồng hoặc khế ước vay.

Xử lý đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo được bàn giao

Dự thảo nêu rõ, trong các hồ sơ giao nhận phải có sơ đồ mặt bằng hành lang tuyến dây và mặt bằng trạm biến áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp công trình/hạng mục công trình chưa có hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, Bên giao thực hiện thủ tục xin phép hành lang tuyến đường dây và trạm biến áp trình cấp có thẩm quyền xác nhận phê duyệt thay cho thủ tục cấp quyền sử dụng đất xây dựng công trình để bàn giao và tiếp tục hoàn tất thủ tục cấp quyền sử dụng đất để giao cho Bên nhận.

Trường hợp công trình, hạng mục công trình của dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo có kết cấu hạ tầng riêng biệt, Bên giao thực hiện bàn giao cả phần diện tích đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Bên giao có trách nhiệm phối hợp với Bên nhận liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo bàn giao theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp công trình, hạng mục công trình của dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo nằm trong phạm vi kết cấu hạ tầng mà không thể tách rời riêng biệt, Bên giao tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo được bàn giao; Thực hiện ký thỏa thuận với Bên nhận về việc sử dụng chung kết cấu hạ tầng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho Bên nhận thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý vận hành dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo trước khi bàn giao.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL