(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM) bao gồm: Vốn do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ giao, cấp cho chương trình, dự án TCVM; vốn góp của các tổ chức, cá nhân (nếu có); vốn viện trợ, tài trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân…

Vốn huy động dưới các hình thức: Nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô theo quy định của chương trình, dự án TCVM. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án TCVM; vốn nhận uỷ thác cho vay vốn của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của Chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài…

Chương trình, dự án TCVM thực hiện hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh.

Doanh thu và chi phí

Doanh thu của chương trình, dự án TCVM bao gồm: Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự (Thu lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, thu lãi cho vay của khách hàng tài chính vi mô); Thu từ hoạt động dịch vụ (Thu từ dịch vụ nhận uỷ thác cho vay vốn, thu từ dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng tài chính vi mô liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính vi mô, thu từ đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm)…

Việc ghi nhận và hạch toán doanh thu, thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chi phí của chương trình, dự án TCVM bao gồm các khoản chi cụ thể như sau: Chi phí trả lãi và các khoản chi phí tương tự (Chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm tự nguyện, chi trả lãi tiền vay); chi trả phí uỷ thác cho vay vốn; chi cho dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính vi mô; chi hoa hồng cho đại lý, môi giới, ủy thác đối với các hoạt động đại lý môi giới, ủy thác được pháp luật cho phép…

Về chính sách thuế, phí, lệ phí: Chương trình, dự án TCVM thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Về phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận còn lại của chương trình, dự án TCVM sau khi thực hiện bù đắp lỗ năm trước (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật do chương trình, dự án TCVM quyết định nhưng phải bảo đảm nguyên tắc không được chia hoặc sử dụng cho các hoạt động không phải là hoạt động tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8/2019.

KL