(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về việc hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Theo dự thảo, tiền thuế được xóa bao gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tiền phạt bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Bộ Tài chính nêu rõ, việc xóa nợ chỉ được áp dụng đối với tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đến nay chưa nộp ngân sách nhà nước, bao gồm cả khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh phải nộp trước ngày 1/7/2007 nhưng phát hiện ấn định thu sau ngày 1/7/2007.

Khi xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 thì được xóa toàn bộ khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh từ khoản tiền thuế, tiền phạt được xóa.

Đối tượng và điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Theo dự thảo, đối tượng được xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Đối tượng này sẽ được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khi gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời và giải tỏa theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bệnh tật, già yếu, kinh doanh thua lỗ nên không thanh toán được nợ thuế hoặc đã ngừng kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp, đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt là doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 (bao gồm cả tiền nợ thuế, tiền phạt của các chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp); doanh nghiệp Nhà nước được xác định theo quy định tại Khoản 22, Điều 4 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Các doanh nghiệp trên được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt nếu đảm bảo các điều kiện như sau: Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập; có Quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền. 

Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khi: Thực hiện cổ phần hóa theo quy định; đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Một đối tượng doanh nghiệp khác là doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty nhà nước cũng sẽ được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khi đảm bảo đồng thời các điều kiện: Thực hiện giao, bán theo quy định; đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa đưa vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán.

Về thẩm quyền giải quyết xóa nợ, theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ mười tỷ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ năm tỷ đồng đến dưới mười tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới năm tỷ đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Thanh Hoài

Từ khóa: Thuế , xóa nợ