(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử, để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,… áp dụng trong việc tính toán chi phí thực hiện công việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính.

Theo đó, dự thảo quy định nội dung chi gồm: Chi nhập dữ liệu; chi tạo lập các trang siêu văn bản và chi tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn.

Chi nhập dữ liệu

Đối với việc nhập dữ liệu có cấu trúc, mức chi được tính theo trường dữ liệu trên cơ sở số lượng ký tự trong 01 trường dữ liệu. Theo đó,  trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường nhỏ hơn hoặc bằng 15, thì mức chi tối đa là 300 đồng/1 trường. Còn trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường từ 15 đến 50 ký tự, thì mức chi tối đa 375 đồng/1 trường,…

Tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính là tạo ra các cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin trên mạng máy tính để truyền nhận thông tin, phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. Kết quả tạo lập thông tin điện tử phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt để đưa vào sử dụng.

Dữ liệu có cấu trúc là các dữ liệu đã được tổ chức theo một cấu trúc thống nhất, bản thân các cấu trúc này không hoặc ít có sự biến động theo thời gian.

Trang siêu văn bản là một dạng dữ liệu được mô tả bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), chức năng chính là cho phép tạo lập kết nối đến các tài nguyên khác trên mạng.

Đối với việc nhập dữ liệu phi cấu trúc, dự thảo quy định mức chi tối đa 9.500 đồng/1 trang tài liệu chỉ gồm các chữ cái, chữ số. Nếu tài liệu có bảng biểu kèm theo thì mức chi tối đa là 11.700 đồng/1 trang. Còn đối với trang tài liệu dạng đặc biệt có nhiều công thức toán học, hoặc các ký tự đặc biệt thì mức chi tối đa là 14.000 đồng/1 trang.

Đối với công việc tạo lập các trang siêu văn bản (Web), dự thảo quy định đối với những trang siêu văn bản đơn giản (là các văn bản chủ yếu nhằm mục đích thể hiện nội dung thông tin) mức chi tối đa là 12.000 đồng/trang tài liệu gốc A4 chuyển vào trang siêu văn bản.

Còn đối với trang siêu văn bản phức tạp (là các văn bản có sử dụng các tính năng tiên tiến của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, tạo được một giao diện thân thiện, mỹ thuật, dễ sử dụng, làm cơ sở dẫn dắt người dùng truy tìm và sử dụng thông tin một cách hiệu quả nhất) mức chi tối đa là 42.000 đồng.

Chuyển dữ liệu dạng văn bản in sang dữ liệu dạng files ảnh

Bên cạnh đó, dự thảo quy định đối với việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài được phép tăng từ 10% đến 30% mức chi quy định tương ứng.

Đối với việc tạo lập thông tin điện tử từ các nguồn dữ liệu điện tử có sẵn, mức chi được tính tối đa bằng 15% mức chi tạo lập thông tin lần đầu theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp sử dụng thiết bị ngoại vi để quét dữ liệu có sẵn trên giấy (chuyển dữ liệu dạng văn bản in sang dữ liệu dạng files ảnh), sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng để chuyển đổi thông tin từ files ảnh sang thông tin dạng text (có hiệu đính) mức chi tối đa bằng 15% mức chi nhập dữ liệu phi cấu trúc.

Còn trường hợp sử dụng thiết bị ngoại vi để tiến hành số hoá các bức ảnh và lưu giữ hình ảnh đó dưới dạng 1 tệp tin để có thể kết hợp sử dụng trong các văn bản hoặc siêu văn bản mức chi tối đa bằng 1/3 mức chi quy định.

Trường hợp do yêu cầu an toàn thông tin hoặc yêu cầu đặc thù về chuyên môn nghiệp vụ mà không thể thuê ngoài tạo lập thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định mức chi cụ thể nhưng tối đa không quá 50% mức chi áp dụng cho đối tượng thuê ngoài...

Trần Mạnh