(Chinhphu.vn) - Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp không hoàn trả cho nhà thầu.

Theo đó, việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện như sau: Thông tin về pháp lý năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống bao gồm: thông tin chung về nhà thầu, nhà đầu tư, số liệu về báo cáo tài chính hàng năm, các hợp đồng đã thực hiện, nhân sự chủ chốt, máy móc, thiết bị thi công do mình quản lý.

Thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đăng tải trên Hệ thốngtrong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về dự án trước khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng: Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng được đăng tải trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phải bảo đảm các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư:  Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt.  Thông tin về hợp đồng được đăng tải trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

Danh mục (thông tin) dự án có sử dụng đất và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành.

Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu nhưng lựa chọn Hệ thống để đăng tải thông tin thì thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu được đăng tải trong mục "vốn khác" trên trang chủ của Hệ thống.

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021: Năm 2019: 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 2 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng; đồng thời tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 50% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 15%.

Năm 2020: 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng; đồng thời tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 25%.

Năm 2021: 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 20 tỷ đồng; đồng thời tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 35%.

Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: Các thông tin về đấu thầu, hợp đồng được đăng tải 100% trên Hệ thống; áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;  áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% đối với việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; áp dụng 100% mua sắm tập trung qua mạng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL