(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, đối với bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 250.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 4.000.000 đồng. Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 100.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 2.290.000 đồng.

Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam tỷ lệ 250.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 4.000.000 đồng. Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam tỷ lệ 100.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 2.290.000 đồng.

Đối với cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 9.145.000 đồng. Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000 thì mức phí cho 1 lần khai thác là 1.715.000 đồng.

Theo dự thảo, cơ quan nhà nước khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường phục vụ cho các mục đích sau đây thì không phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận. Phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia. Trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương. Phục vụ hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xét xử. Phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường và thu, nộp phí.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL