(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nêu rõ mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Bộ Ngoại giao tối đa không quá 01 lần tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng các nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Thông tư này.

Việc quản lý, sử dụng số thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Thông tư 07 hướng dẫn cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao được sử dụng số thu phí được để lại chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, Thông tư số 264/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật. Số thu phí được để lại không phản ánh vào ngân sách nhà nước.

Số tiền thu phí được để lại sau khi trừ đi số đã chi theo quy định được phân phối sử dụng như sau: Trích tối thiểu 1/3 để chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản; đổi mới thiết bị; hiện đại hóa công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ và các khoản chi phục vụ hoạt động của ngành ngoại giao.

Trích tối đa 2/3 để chi bổ sung tăng thu nhập cho CBCCVC, người lao động.

Cụ thể, mức hỗ trợ như sau: Đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 0,8 lần tổng mức sinh hoạt phí được hưởng theo quy định của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với CBCCVC, người lao động trong nước thuộc Bộ Ngoại giao: Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 0,8 lần tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ theo quy định.

Trường hợp sau khi đã giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định trên mà vẫn còn đủ nguồn để hỗ trợ thêm cho đời sống của CBCCVC và người lao động của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét quyết định hỗ trợ thêm tối đa 0,2 lần tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hoặc sinh hoạt phí thực hiện.

Mức chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định và khoản chi bổ sung thu nhập từ nguồn kinh phí tiết kiệm của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan trong nước thuộc Bộ Ngoại giao, tổng hợp lại tối đa không quá 01 lần sinh hoạt phí thực hiện trong năm đối với thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ đối với CBCCVC và người lao động thuộc Bộ Ngoại giao làm việc trong nước.

Trường hợp số tiền thu phí trong lĩnh vực ngoại giao giảm thì mức hỗ trợ cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và CBCCVC, người lao động trong nước thuộc Bộ Ngoại giao cũng giảm tương ứng, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

                                                                                                                                                               KL