(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng sang mục đích khác (chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng).

Theo dự thảo, sau khi thống nhất với UBND cấp tỉnh nơi có đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng về sử dụng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, Bộ Quốc phòng sẽ sử dụng để số tiền thu được từ bán nhà và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất quốc phòng); từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quốc phòng vào các hoạt động sau:

Một là, thanh toán các khoản chi phí có liên quan như: Chi phí kiểm kê, đo vẽ nhà, đất; chi phí tháo dỡ, hủy bỏ, làm biến dạng tài sản; chi phí di dời; chi phí định giá, thẩm định giá; chi phí tổ chức bán đấu giá (nếu có) và các chi phí khác có liên quan.

Hai là, đầu tư xây dựng doanh trại, cơ sở sản xuất quốc phòng phải di chuyển; đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới doanh trại quân đội theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình quản lý, sử dụng tiền

Theo dự thảo, toàn bộ số tiền thu được theo quy định được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh nơi có đất do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản. Sở Tài chính (nơi có đất) xác định các khoản chi phí có liên quan theo quy định, Bộ Quốc phòng chuyển tiền chi trả cho cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan từ số tiền trong tài khoản tạm giữ. Số tiền còn lại sau khi thanh toán các khoản chi phí liên quan, Bộ Quốc phòng quyết định chi cho các mục đích theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng số tiền nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phát và hạch toán thu, chi qua ngân sách nhà nước số tiền thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Quốc phòng cho biết, việc xây dựng dự thảo nhằm tạo cơ chế, chính sách đặc thù khai thác, huy động nguồn lực thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng để có thêm nguồn triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của quốc phòng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong điều kiện khả năng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo cho quốc phòng hàng năm còn hạn hẹp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thanh Hoài