(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 82 sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bộ, ngành quản lý lĩnh vực trong việc tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ như sau: “Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ của Thủ tướng Chính phủ hoặc người được ủy quyền; Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ phải ban hành quyết định phân bổ hàng dự trữ quốc gia và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ; đồng thời gửi quyết định này cho các đơn vị dự trữ quốc gia trực tiếp xuất và giao hàng để phối hợp thực hiện. Nội dung quyết định phải ghi rõ tên đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng, tên mặt hàng, số lượng hàng và thời gian nhận hàng”.

Đồng thời, quy định về chế độ báo cáo cũng được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, đối với báo cáo tổng hợp kết quả xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất, cấp, giao hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ, trong thời hạn 10 ngày phải tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo tổng hợp kết quả phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, Thông tư nêu rõ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành quản lý lĩnh vực sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, trong thời hạn 10 ngày phải tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia để phối hợp theo dõi quản lý…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016.

KL