(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ.
Ảnh minh họa

Dự thảo đã nêu rõ yêu cầu khi thăm dò tầng đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ phải sử dụng các công trình khoan, khai đào, dọn sạch vỉa lộ đo khe nứt, trạm đo đếm tảng lăn (đối với đá ốp lát) và moong khai thác thử để khoanh nối thân khoáng và đánh giá chất lượng đá. Các công trình thăm dò phải được chọn phù hợp với điều kiện thế nằm, cấu tạo của thân khoáng cũng như chiều dày, đặc tính lớp phủ và bề mặt địa hình.

Việc bố trí các công trình thăm dò phải đảm bảo khống chế hết bề dày tầng sản phẩm hoặc đạt chiều sâu dự kiến khai thác trong phạm vi ranh giới thăm dò. Có thể sử dụng các phương pháp địa vật lý thích hợp để xác định bề dày lớp phủ và hang hốc.

Việc thiết kế các công trình và chọn mạng lưới thăm dò phải được xác định trong từng trường hợp cụ thể tuỳ thuộc vào đặc điểm địa hình, đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ; hình thái, kích thước, thế nằm, quy luật về mức độ biến đổi bề dày, chất lượng của thân khoáng và có thể đối sánh với các mỏ có điều kiện địa chất, khoáng sản tương tự đã được thăm dò và khai thác để lựa chọn mạng lưới các công trình thăm dò.

Trong trường hợp bề mặt địa hình và bề mặt thân khoáng biến đổi phức tạp phải bổ sung các loại công trình thăm dò đủ để xác định bề dày lớp phủ, diện phân bố đới phá huỷ kiến tạo.

Các trạm đo khe nứt để thu thập các số liệu nhằm xác định độ nguyên khối phải được bố trí theo mạng lưới phù hợp, ưu tiên đo trên nền khoan hoặc gần kề vị trí lỗ khoan để có thể kết hợp xử lý khe nứt trên mặt và dưới sâu. Không được nổ mìn trong các công trình đo khe nứt.

Theo dự thảo, các công trình khoan phải bảo đảm tỷ lệ mẫu lõi khoan lấy được không dưới 85% qua thân khoáng và không dưới 80% đối với các tầng đá xen kẹp và đá vây quanh.

Trong quá trình thăm dò, công tác thu thập tài liệu phải được thực hiện theo Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Moong khai thác thử phải được thiết kế ở vị trí dự kiến thiết kế khai thác đầu tiên và đảm bảo đại diện cho khu vực thăm dò. Khối lượng mỗi moong khai thác thử không quá 100m3 trong thân khoáng. Có thể sử dụng kết quả moong khai thác thử ở khu có điều kiện địa chất, khoáng sản tương tự đã được thăm dò và khai thác.

Tính trữ lượng và tài nguyên

Dự thảo nêu rõ, phải lập bình đồ, các mặt cắt, mô hình thân khoáng thể hiện đầy đủ thông tin về kết quả thăm dò để tính trữ lượng, tài nguyên.

Trữ lượng, tài nguyên đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ được tính theo phương pháp mặt cắt song song thẳng đứng hoặc phương pháp đẳng cao tuyến. Trường hợp mỏ có cấu trúc địa chất đơn giản, bề mặt thân khoáng bằng phẳng, đá nằm thoải sử dụng phương pháp khối địa chất. Đá bóc và các đá không đạt chỉ tiêu có trong phạm vi tính trữ lượng phải được tính và thống kê riêng. Ưu tiên sử dụng các phần mềm máy tính lập mô hình khối để tính.

Trữ lượng, tài nguyên đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ và khối lượng đá bóc và các đá không đạt chỉ tiêu có trong phạm vi tính trữ lượng được tính theo đơn vị nghìn m3.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn