(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên pháp y là phải có trình độ bác sĩ trở lên.

Trong đó, dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần. Cụ thể, là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp, không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp và có đủ tiêu chuẩn cụ thể dưới đây được bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần:

a- Về trình độ đào tạo: Đối với giám định viên pháp y phải có trình độ bác sĩ trở lên; đối với giám định viên pháp y về mô bệnh học phải có trình độ bác sĩ trở lên, được đào tạo về chuyên khoa Giải phẫu bệnh; đối với giám định viên pháp y về độc chất phải có trình độ dược sĩ đại học trở lên (trừ dược sĩ y học cổ truyền) hoặc tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về hóa học; đối với giám định viên pháp y về y sinh phải tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y sinh học di truyền; đối với giám định viên pháp y tâm thần phải có trình độ bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

b- Về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo, dự thảo nêu rõ phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp và hoạt động chuyên môn theo đúng chuyên ngành được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên. Trường hợp trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 3 năm trở lên.

c- Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y và pháp y tâm thần. Đối với giám định viên pháp y phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y do Viện Pháp y Quốc gia cấp; đối với giám định viên pháp y tâm thần, phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y tâm thần do Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa hoặc các cơ sở đào tạo khác được phép cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Người đã có văn bằng đúng chuyên ngành về pháp y, pháp y tâm thần đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chuyên khoa sau đại học; định hướng chuyên khoa hoặc chứng chỉ đào tạo ngắn hạn đúng chuyên ngành về pháp y, pháp y tâm thần với thời gian tối thiểu từ đủ 3 tháng trở lên trước ngày 1/6/2019 mà chưa được bổ nhiệm giám định viên pháp y hoặc pháp y tâm thần thì không phải qua đào tạo để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức