(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quân đội.

Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng là Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, cơ quan giúp việc là Phòng Quản lý giam giữ và Thi hành án hình sự và cán bộ thi hành án hình sự.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng thì sử dụng con dấu riêng với tên gọi: “Bộ Quốc phòng - Cơ quan quản lý thi hành án hình sự”.

Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu

Dự thảo cũng quy định, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu gồm: a- Cơ quan thi hành án hình sự quân khu là Phòng Điều tra hình sự quân khu; b- Cơ quan thi hành án hình sự Quân đoàn 3 là Phòng Điều tra hình sự Quân đoàn 3; c- Cơ quan thi hành án hình sự Thủ đô Hà Nội là Phòng Quản lý giam giữ và Thi hành án hình sự thuộc Cục Điều tra hình sự.

Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và cán bộ thi hành án hình sự.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự thì sử dụng con dấu riêng với tên gọi: “Quân khu (Quân đoàn) - Cơ quan thi hành án hình sự”; Phòng Quản lý giam giữ và Thi hành án hình sự sử dụng con dấu riêng với tên gọi: “Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng - Cơ quan thi hành án hình sự Thủ đô Hà Nội”.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.