(Chinhphu.vn) – Sáng 10/11, dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được trình ra Quốc hội thảo luận lần cuối cùng trước khi các vị đại biểu biểu quyết thông qua vào ngày 26/11 tới đây.

Các lĩnh vực, ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và kinh doanh có điều kiện là vấn đề thu hút nhiều quan tâm của dư luận trong sửa đổi Luật Đầu tư.

Bởi vấn đề này có liên quan mật thiết đến quyền tự do kinh doanh – ”linh hồn” của Luật Đầu tư sửa đổi, bởi ”nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm”. Đây là quy định đã được hiến định và được nhắc lại một lần nữa trong dự thảo Luật.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật cho biết theo kết quả rà soát, hiện có 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật  và 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 391 văn bản pháp luật.

Trong quá trình thảo luận về dự án Luật, nhiều ý kiến đề nghị rà soát, quy định cụ thể tại Luật đầu tư các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Có ý kiến đề nghị Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ý kiến khác đề nghị giao cho Chính phủ quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để đảm bảo tính ổn định, lâu dài của Luật.

Sau khi xem xét, cân nhắc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thu hẹp lại còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật  và 272 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện  (tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật).

Điều kiện đầu tư kinh doanh cụ thể đối với các ngành, nghề này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và được công bố công khai trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo cũng quy định, điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này; bảo đảm tính minh bạch, khách quan; tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 (về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh) và Điều 7 (về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) của Luật theo thủ tục rút gọn.

Nói cách khác, Quốc hội sẽ quyết định không chỉ các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mà còn còn cả Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được rà soát, xây dựng theo hướng bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết, không rõ mục tiêu quản lý nhà nước hoặc bị trùng lặp, đồng thời bổ sung một số ngành, nghề cần thiết.

Đồng thời, cập nhật, chuẩn xác tên gọi một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hệ thống hóa các ngành, nghề theo nhóm lĩnh vực thay vì theo bộ, ngành quản lý nhằm phản ánh chính xác, minh bạch các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho việc thực hiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cùng với đó, xác định rõ danh mục “loại trừ” về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (gồm cả những ngành nghề theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và các điều ước quốc tế khác) nhằm bảo đảm tính minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.

Điều 6.  Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp (CITES); mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

(dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi trình Quốc hội ngày 10/11)

Hà Chính