(Chinhphu.vn)- Ngày 7/12, Đoàn Kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Buổi làm việc nhằm thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18 và kế hoạch của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành kịp thời các văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của các nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện tốt thí điểm một số mô hình về tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những kết quả bước đầu của tỉnh Quảng Ninh đạt được đã mang lại những kinh nghiệm, những gợi mở, những giá trị tham khảo cho các địa phương khác trong cả nước.

Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai trong lĩnh vực này, chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn; chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, cơ cấu; thực hiện hợp nhất một số cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng tương đồng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị.

 Với mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ông Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tinh gọn, tiết kiệm về nguồn lực, bộ  máy con người nhưng làm sao phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

 Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số18-NQ/TW đến tất cả các tổ chức đảng, đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện bước đầu có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai các kế hoạch, nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở các địa phương.

 Đoàn Kiểm tra kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện hợp nhất cơ quan; ban hành các nghị định hoặc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan dự kiến thí điểm sáp nhập hoặc hợp nhất; đề nghị giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm giao tổng biên chế hàng năm cho từng huyện, thị xã, thành phố theo các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh.

Trên cơ sở đó, các địa phương của tỉnh xem xét bố trí phù hợp với từng phòng, ban, đơn vị và xã, phường, thị trấn đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao, nâng cao chất lượng công việc; áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp, thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát các quy đinh về cán bộ quản lý, trong đó nghiên cứu cơ chế đối với cán bộ hợp đồng để đảm bảo quyền lợi, cơ hội và khuyến khích cán bộ hợp đồng phấn đấu cống hiến.

 (theo TTXN)