(Chinhphu.vn) – Bộ Tham mưu – Tổng cục Chính trị trả lời ông Nguyễn Đức Hiển (tỉnh Vĩnh Phúc) về chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ.

Tháng 12/1985, ông Nguyễn Đức Hiển (tỉnh Vĩnh Phúc) được tuyển dụng làm công nhân viên quốc phòng tại Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng. Tháng 12/2006, ông Hiển được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp và tháng 12/2011 ông nhận Quyết định nghỉ công tác để chờ nghỉ hưu.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hiển muốn được biết trường hợp của ông có được áp dụng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ không?

Về vấn đề trên, Bộ Tham mưu – Tổng cục Kỹ thuật trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 và hướng dẫn Công văn số 2879/BQP-CS ngày 22/5/2010 của Bộ Quốc phòng thì sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm thuộc một trong hai điều kiện sau:

- Dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế thuộc các cơ quan đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động của cấp có thẩm quyền dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

- Hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn bố trí sử dụng.

Trường hợp ông Nguyễn Đức Hiển tự nguyện làm đơn chuyển chế độ từ công nhân viên quốc phòng sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp để nghỉ hưu theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BQP ngày 2/3/2006. Do đó, ông Hiển không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tham mưu – Tổng cục Kỹ thuật đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Nghị định 21/2009/NĐ-CP , nghỉ hưu trước hạn tuổi