(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Phan Hùng Mạnh, bố ông chết ngày 31/12/2015 và gia đình đã làm thủ tục thanh toán tử tuất vào tháng 1/2016. BHXH TP. Hải Phòng tính hưởng trợ cấp tử tuất theo Luật BHXH 2006, không tính theo Luật BHXH 2014. Ông Mạnh hỏi, cơ quan BHXH giải quyết như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Hùng Mạnh như sau:

Khoản 3, Điều 28, Chương IV Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: “Người lao động chết trước ngày 1/1/2016 thì chế độ tử tuất thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016”.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bố của ông Mạnh chết ngày 31/12/2015 nên BHXH TP. Hải Phòng giải quyết chế độ tử tuất đối với bố của ông Mạnh theo Luật BHXH năm 2006 là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp tuất , Luật BHXH