(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng viễn thông Hoàng Hưng về việc điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định: Hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các tình huống được tạm ngừng công việc trong hợp đồng, quyền được tạm ngừng; trình tự thủ tục tạm ngừng, mức đền bù thiệt hại do tạm ngừng phải được các bên thỏa thuận, thực hiện theo hợp đồng và quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân