(Chinhphu.vn) – Năm 1985, ông Nguyễn Minh Chiến (tỉnh Anh Giang) được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng III. Do Huân chương bị phai mờ và rách, tháng 6/2011 ông Chiến đã làm đơn gửi Sở Nội vụ tỉnh Anh Giang đề nghị được cấp lại Huân chương.

Tuy nhiên, đến nay trường hợp của ông vẫn chưa được giải quyết. Ông Chiến đề nghị cơ quan chức năng, xem xét, giải quyết việc cấp lại Huân chương cho ông.

Về vấn đề này, Ban Thi đua – Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh An Giang trả lời như sau:

Theo quy định, mỗi năm chỉ trình cấp đổi hiện vật khen thưởng 2 lần (vào giữa năm và cuối năm) do đó đến ngày 2/11/2011 Ban thi đua – Khen thưởng tỉnh đã thẩm định, lập thủ tục trình cơ quan đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 1890/SNV-TĐKT ngày 2/11/2011) đề nghị cấp đổi bằng, hiện vật khen thưởng cho 27 gia đình và cá nhân, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Minh Chiến.

Ngày 16/8/2012 cơ quan đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định xong và gửi danh sách đề nghị cấp đổi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để viết Bằng và đóng dấu (có gửi thông báo kết quả tra cứu đổi hiện vật số 707/TB-CQĐD ngày 15/8/2012 về tỉnh để biết).

Sau đó, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh An Giang có báo kết quả thẩm định về Sở Khoa học và Công nghệ (nơi ông Chiến công tác để báo tin cho ông biết).

Đến nay, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh An Giang chưa nhận được kết quả cấp đổi bằng, hiện vật nên chưa trao cho ông Nguyễn Minh Chiến.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban Thi đua – Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân