(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Văn Tùng (tỉnh Lào Cai) đề nghị được hướng dẫn cách xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Vấn đề ông Tùng hỏi, Bộ Xây dựng giải đáp cụ thể như sau:

1. Cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch nêu trong Thông tư số 17/2010/TT-BXD có phải là hai đơn vị riêng biệt không? Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch và Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có phải là một loại chi phí không?

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD nêu trên, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị là chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch (có thể hiểu là bên A). Vì vậy, cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một. Cơ quan quản lý quy hoạch có thể là cấp Bộ, UBND các cấp hoặc các Sở, ban, ngành được phân cấp quản lý.

2. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch và Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có phải là một loại chi phí không?

Chi phí cho hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cho cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một (khác với chi phí quản lý trong chi phí lập đồ án quy hoạch của đơn vị lập đồ án quy hoạch - có thể hiểu là bên B) và chi phí này để thực hiện nội dung nhiệm vụ quản lý quy hoạch theo Điều 34 của Luật Xây dựng, Điều 23 của Luật Quy hoạch đô thị và các hướng dẫn thi hành luật có liên quan.

3. Trường hợp cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch không đủ năng lực lập dự toán chi phí thì có thể giao cho nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch lập dự toán thay được không? Khi đó, chi phí thanh toán cho nhà thầu tư vấn được xác định như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 17/2010/TT-BXD, đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch hoặc thuê tư vấn lập dự toán thì chi phí thuê tư vấn được xác định thông qua hợp đồng ký kết giữa các bên để làm cơ sở cho việc thanh toán.

4. Để có cơ sở lập dự toán phải dựa vào đề cương nhiệm vụ thực hiện công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vậy đề cương nêu trên có phải là một nội dung của nhiệm vụ quy hoạch được duyệt không?

Đề cương nhiệm vụ là một phần của nội dung nhiệm vụ quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD.

5. Chi phí cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa được xác định bằng cách lập dự toán và cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán là người phê duyệt đồ án quy hoạch. Nhiệm vụ và Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các cấp. Tuy nhiên không phải lúc nào UBND các cấp cũng đồng thời là cấp phê duyệt đồ án quy hoạch. Vậy việc phê duyệt dự toán cho chi phí cắm mốc giới do cấp nào thực hiện?

Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì chi phí cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa chưa được tính trong chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và được xác định bằng cách lập dự toán hoặc theo các quy định hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước.

Vì vậy, công việc cắm mốc giới theo quy hoạch được thực hiện sau khi đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phê duyệt dự toán của công việc này do UBND các cấp quản lý quy hoạch phê duyệt.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc