(Chinhphu.vn) - Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi đảng bộ tập trung lựa chọn từ 2 đến 3 nội dung đột phá để thực hiện; tránh tình trạng “dàn hàng ngang” như trước đây.

Đến hết ngày 18/10, cả nước đã có 50/67 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ của 48 tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 31/10/2020. Như vậy, còn 17 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành đại hội.

Đại hội các đảng bộ tỉnh, thành phố tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Riêng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức đại hội với 3 nội dung theo quy định.

Qua việc tổ chức đại hội cho thấy các cấp ủy đã bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua và tình hình thực tế để xây dựng các dự thảo văn kiện; tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, tập trung vào những vấn đề mới, khó, còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề nhân dân và dư luận quan tâm.

Dự thảo báo cáo chính trị của các đảng bộ được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, qua nhiều bước lấy ý kiến; coi trọng việc tổng kết mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp thu ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp trên, nhất là việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung, có tính khả thi cao.

Điểm mới của báo cáo chính trị cấp ủy chuẩn bị trình đại hội nhiệm kỳ này là đã chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng; tập trung đi thẳng vào vấn đề, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, thách thức và lợi thế, chỉ ra những “điểm nghẽn” để tháo gỡ. Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi đảng bộ tập trung lựa chọn từ 2 đến 3 nội dung đột phá để thực hiện; tránh tình trạng “dàn hàng ngang” như trước đây.

Qua các đại hội đảng bộ cho thấy, dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục, những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, một số đảng bộ có tư duy đổi mới trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; bổ sung vào nghị quyết một số chỉ tiêu mới so với các nhiệm kỳ trước đây. Đảng bộ tỉnh Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước mạnh dạn đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. 

Dự thảo Chương trình hành động bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị; xác định nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện.

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hầu hết ý kiến đều nhất trí và cho rằng Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có chất lượng.

Nội dung dự thảo các báo cáo thể hiện khách quan những thành tựu, hạn chế và có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân về tất cả các lĩnh vực được thể hiện trong các nhóm vấn đề lớn. Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản phù hợp cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (mốc 100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (mốc 100 năm thành lập nước). Nhiều nội dung có tính kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận. Trong đó, việc lựa chọn chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới.