(Chinhphu.vn) – Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam không quy định về việc doanh nghiệp FDI phải thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Công ty Epicure Catering Idochina có 100% vốn nước ngoài, đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đăng ký đầu tư. Công ty mở 1 tài khoản USD và 1 tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank để chuyển vốn đầu tư. Hai tài khoản đã đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, nhân viên của Công ty đã tham khảo Thông tư số 19/2014/TT-NHNN về đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho ngoại tệ và được biết Công ty của bà chỉ được mở 1 tài khoản vốn trực tiếp cũng như phải đăng ký về tài khoản này. Tuy nhiên, bà không biết phải đăng ký với cơ quan nào cũng như theo lộ trình như thế nào?

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Nhung đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Hiện nay, quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN quy định, để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 1 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN không quy định về việc doanh nghiệp FDI phải thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Do đó, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp FDI thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 1 ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-NHNN.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Doanh nghiệp FDI , đầu tư , tài khoản