(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH INOAC (Hà Nội) là doanh nghiệp chế xuất, hạch toán bằng đồng USD. Bà Vũ Hoài Phương, đại diện Công ty hỏi, những doanh nghiệp hạch toán bằng đồng USD như công ty bà phải áp dụng các nguyên tắc hạch toán mới về tỷ giá mua vào bán ra như thế nào? Tỷ giá trên hóa đơn sử dụng tỷ giá nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đã quy định: Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam, được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, Công ty TNHH INOAC Việt Nam nếu thỏa mãn quy định tại Điều 4 Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì có thể được sử dụng đồng tiền khác với đồng Việt Nam (theo mô tả là đồng USD) để ghi sổ kế toán.

Theo đó, khi doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác với đồng USD thì sẽ áp dụng các quy định về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái tại Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC để xác định tỷ giá mua vào, tỷ giá bán ra để quy đổi các đồng tiền khác sang đồng tiền USD để ghi sổ kế toán theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp trả lương cho nhà thầu bằng đồng tiền JPY, kế toán áp dụng quy định tại Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC để quy đổi đồng tiền JPY sang đồng tiền USD để ghi sổ kế toán đồng thời ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có).

Thanh Thủy