(Chinhphu.vn) - Việc sử dụng vốn nhà nước nhằm mua sắm sản phẩm, dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP, các hình thức lựa chọn nhà thầu khác được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Bà Đinh Thị Dinh thắc mắc: Theo quy định tại Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính, các dịch vụ sự nghiệp công dưới 500 triệu đồng thì được đặt hàng, giao nhiệm vụ. Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 18 Quyết định 39/2008/QĐ-TTg có quy định: "...hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu". Vậy, trường hợp chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất nhưng tổng giá trị trên 500 triệu đồng thì có được đặt hàng giao nhiệm vụ không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 18 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định:

“1. Đối với những dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước nếu không đủ điều kiện để đấu thầu (nêu tại Điều 5 Quy chế này) hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu; các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đặt hàng.

2. Nhà cung cấp nhận đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phải có đủ năng lực về vốn, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công”.

Theo quy định trên, dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng khi không đủ điều kiện để đấu thầu theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu. Như vậy, trường hợp chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu (không phụ thuộc vào tổng giá trị gói thầu) thì đáp ứng điều kiện để thực hiện đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công.

Tuy nhiên, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; trong đó, khoản 3 Điều 129  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng vốn nhà nước nhằm mua sắm sản phẩm, dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; các hình thức lựa chọn nhà thầu khác được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Như vậy, Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 không còn hiệu lực thực hiện.

Mai Hoa