(Chinhphu.vn) – Cục Thuế An Giang hướng dẫn Công ty cổ phần Điện nước An Giang về việc lưu hóa đơn tiền điện nước bằng bảng kê chi tiết theo phương pháp điện tử.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định về khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử; điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

- Trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử Công ty phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, Công ty khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

- Công ty khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hoá đơn thực tế đã lập. Chi tiết mỗi số hoá đơn giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thực hiện bảo quản, lưu trữ đúng theo quy định.

Mai Hoa