(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH Vĩnh Hoàng (TP. Hải Phòng) kiến nghị xem xét giảm, miễn tiền lãi, cơ cấu thời hạn trả nợ, vay vốn và khoanh nợ cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Về việc khoanh nợ của Công ty TNHH Vĩnh Hoàng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan khác không quy định việc tổ chức tín dụng được thực hiện khoanh nợ đối với khách hàng.

Do vậy, đề xuất của Công ty về đề nghị ngân hàng khoanh nợ là không phù hợp.

Việc được giảm miễn lãi, cơ cấu thời hạn trả nợ, vay vốn, theo các quy định hiện hành về cấp tín dụng, khi khách hàng gặp khó khăn về tài chính không trả được các khoản nợ đến hạn thì tổ chức tín dụng cho vay được quyền xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay.

Chinhphu.vn