(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinatana) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Toàn cảnh Hội nghị
Với đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đến nay, Đảng bộ Tổng công ty có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 18 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở) với 1.707 đảng viên.

5 năm qua, dù hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, tìm cách khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt: Vừa tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đề cao và đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp thực tế. Việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nhìn chung, nhận thức của đại đa số các cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được nâng lên.

Bám sát quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chương trình hành động số 462-CTr/ĐUTCT ngày 16/1/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết với 5 nhóm giải pháp: công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp.

Trên cơ sở chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc ban hành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng tổ chức đảng.

Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ. Kết quả xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh”/hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại 22 tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 740 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 476 đảng viên mới; kết nạp 499 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 511 đảng viên.

Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Linh Đan