(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Kế hoạch hành động nhằm mục đích cụ thể hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 1239/QĐ-BTC; tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thực hiện nghĩa vụ thuế XNK theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hoạt động XNK hàng hóa; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, ngành Hải quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện; trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020; củng cố và triển khai mở rộng ra toàn quốc với các thủ tục hành chính đã kết nối chính thức thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Ngành Hải quan quyết tâm triển khai thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Bên cạnh đó, tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho Bộ đôn đốc các Bộ, ngành ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan. Phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đúng các nội dung được giao; thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

Đ.Lê