(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội tăng vốn từ 90 triệu USD lên 120 triệu USD.

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước duyệt trong năm 2019; thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký.