(Chinhphu.vn) - Bay đến sao Hoả trong 40 ngày thay vì nửa năm; Người hiến thận không bị giảm tuổi thọ; Mỹ đứng đầu về đăng ký mua vé xem World Cup 2010; Bỉ phát hành báo ấn bản 3D; Sản xuất thành công chất dẻo từ thực vật.

Siêu máy tính Roadrunner c?a B? Qu?c phòng M? do IBM ch? t?o

Các nhà khoa h?c M? cho bi?t lo?i tia laser h?ng ngo?i du?c ch? t?o t? germani có th? ho?t d?ng ? nhi?t d? phòng s? du?c s? d?ng d? s?n xu?t ra nh?ng con chip máy tính m?nh ho?t d?ng v?i t?c d? ánh sáng.

Nghiên c?u trên do các nhà khoa h?c t?i H?c vi?n K? thu?t Massachusetts th?c hi?n. Ti?n si Jurgen Michel, nhà khoa h?c phát tri?n lo?i tia laser m?i, cho bi?t: “Khi s? d?ng tia laser ch? t?o t? germani làm ngu?n sáng, con ngu?i có th? truy?n thông tin v?i t?c d? cao và công su?t th?p. Cu?i cùng, các nhà khoa h?c có th? tích h?p s?c m?nh di?n toán c?a siêu máy tính ngày nay trong m?t chi?c máy tính xách tay”.

Tuy nhiên, Ti?n si Michel th?n tr?ng cho ra`ng ph?i m?t vài nam n?a di?u này m?i có th? tr? thành hi?n th?c.

Hi?n nay, con chip máy tính ngày càng nh? hon nhung chúng dang ti?n t?i m?c gi?i h?n co b?n c?a ki thu?t di?n toán trên n?n electron. Ki thu?t di?n toán trên n?n ánh sáng là m?t l?a ch?n thay th? d? c?i thi?n t?c d? và công su?t c?a máy tính.

Theo các nhà khoa h?c, germani là m?t nguyên li?u d?c bi?t h?p d?n d?i v?i di?n toán quang h?c b?i nó không dòi h?i thay d?i ngành công nghi?p s?n xu?t chip máy tính hi?n nay. Nh?ng máy móc s? d?ng silicon cung có th? s? d?ng germani d? s?n xu?t chip máy tính trong tuong lai.

Bay d?n sao Ho? trong 40 ngày thay vì n?a nam

?nh minh h?a

Công ty Ad Astra do c?u phi công vu tr? M?, Franklin Chang-Diaz, thành l?p dã phát tri?n d?ng co tên l?a m?i s? d?ng nang lu?ng di?n và các t? tru?ng d? d?nh hu?ng các dòng plasma siêu nóng ph?n l?c (VASIMR).

Dòng plasma ph?n l?c này s?n sinh l?c d?y m?nh  mà ch? c?n s? d?ng r?t ít ch?t n? d?y và có th? tang t?c theo th?i gian .

Tim Glover, Giám d?c phát tri?n c?a công ty tên l?a Ad Astra kh?ng d?nh công ngh? tên l?a m?i này có th? rút ng?n th?i gian hành trình c?a tàu vu tr? t? Trái Ð?t t?i sao Ho? t? n?a nam xu?ng còn 40 ngày.

Ngu?i hi?n th?n không b? gi?m tu?i th?

Nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c M? trên hon 80.000 ngu?i hi?n th?n sau 15 nam trên kh?p nu?c M? cho th?y tu?i th? c?a nh?ng ngu?i hi?n th?n không b? rút ng?n, th?m chí trong m?t s? tru?ng h?p có th? th? hon so v?i ngu?i bình thu?ng còn c? 2 qu? th?n.

Trên t?p chí ra ngày 10/3 c?a H?i Y t? M?, Ti?n si Dorry L. Segev thu?c Tru?ng d?i h?c Johns Hopkins, kh?ng d?nh b?t c? v?n d? gì x?y ra d?i v?i ngu?i hi?n th?n cung không tác d?ng d?n kho?ng d?i còn l?i c?a h?.

Tuy nhiên, nghiên c?u này cung phát hi?n r?ng trong vòng 90 ngày d?u tiên sau khi hi?n th?n, t? l? t? vong ? ngu?i hi?n th?n cao hon so v?i nhóm ngu?i d?i ch?ng. Trong s? nh?ng ngu?i hi?n th?n, nguy co t? vong ? nam gi?i là 5,1/10.000 tru?ng h?p, cao hon  t? l? 1,7/10.000 tru?ng h?p ? ph? n?

Trên co s? k?t qu? nghiên c?u, các nhà nghiên c?u M? nh?n m?nh  hi?n th?n an toàn hon so v?i các gi?i ph?u khác. Nguy co t? vong c?a ngu?i c?t b? túi m?t là 18/10.000 tru?ng h?p.

B? phát hành báo ?n b?n 3D

Nh?t báo La Derniere Heure (Gi? chót) c?a B? ngày 9/3 v?a gi?i thi?u v?i d?c gi? c?a báo này m?t ?n b?n d?c bi?t, trong dó t?t c? các b?c ?nh và các m?c qu?ng cáo d?u du?c trình bày du?i hi?u ?ng không gian 3 chi?u (3D). Ð? d?c du?c ?n b?n m?i này, nh?ng ngu?i mua báo s? du?c nh?n kèm m?t dôi kính d?c bi?t, lo?i kính mà nh?ng ngu?i xem phim 3D thu?ng s? d?ng.

Hubert Leclercq, T?ng biên t?p c?a t? báo ti?ng Pháp này cho bi?t, h? m?t 2 tháng d? chu?n b? cho vi?c phát hành ?n b?n d?c bi?t này và s? lu?ng phát hành nhi?u hon 115.000 b?n so v?i s? báo thông thu?ng. Theo ông, m?c tiêu mà báo này nh?m t?i là s? phát hành toàn b? t? báo du?i d?ng 3D.

Ðây là t? báo d?u tiên ? châu Âu du?c ?n hành du?i d?ng 3D, m?c dù tru?c dó trên m?t s? t? báo cung dã t?ng xu?t hi?n m?t vài b?c ?nh 3D.

S?n xu?t thành công ch?t d?o t? th?c v?t

Nghiên c?u này li?u có gi?i quy?t du?c "v?n n?n" túi ni lông?

Các nhà khoa h?c thu?c Trung tâm Nghiên c?u Almaden c?a t?p doàn IBM ? Nam California (M?) dã nghiên c?u thành công phuong pháp s?n xu?t ch?t d?o t? th?c v?t thân thi?n v?i môi tru?ng, có kh? nang thay th? nh?ng s?n ph?m có ngu?n g?c t? d?u m? không có l?i cho môi tru?ng.

Trong thông cáo báo chí ngày 9/3, d?t phá "hoá h?c xanh" này s? d?ng ch?t xúc tác h?u co d? t?o ra các ch?t d?o có th? tái ch?, thay vì ch? s? d?ng m?t l?n nhu ch?t d?o có ngu?n g?c t? d?u m? du?c t?o ra b?ng cách s? d?ng các ch?t xúc tác oxide kim lo?i.

Hi?n IBM dang làm vi?c v?i các nhà khoa h?c d? ?ng d?ng phát hi?n m?i vào quá trình tái ch? các ch?t d?o dùng trong dóng gói th?c ph?m và d? u?ng. Theo h?, ch?t d?o t? th?c v?t s? d?ng làm nh?ng th? nhu linh ki?n ô tô có th? du?c s?n xu?t v?i chi phí th?p hon ch?t d?o t? d?u m?.

M? d?ng d?u v? dang ký mua vé xem World Cup 2010

Giám d?c U? ban t? ch?c World Cup 2010 c?a Nam Phi, ông Danny Jordaan cho bi?t d?a trên s? lu?ng vé Gi?i bóng dá th? gi?i 2010 (World Cup 2010) dã du?c bán ra,  M? dang chi?m k? l?c v? "fan" hâm m? môn th? thao "Vua" này v?i 107.576 vé dã d?t mua, ti?p sau là Anh - 63.835, Ð?c - 29.733, Australia -26.488.

Theo thông báo c?a Liên doàn bóng dá th? gi?i (FIFA), d?n nay T? ch?c th? thao l?n nh?t th? gi?i này dã bán du?c 2,1 tri?u vé  t?i 192 qu?c gia trên th? gi?i, chi?m 2/3 t?ng s? vé d? ki?n phát hành, tuy nhiên v?n còn 311.271 vé chua có ngu?i mua.    

Theo quy d?nh m?i c?a FIFA, m?i công dân nu?c ch? nhà s? du?c mua 4 vé xem các tr?n d?u c?a World Cup l?n d?u tiên di?n ra trên d?t châu Phi này.

Linh Ð?c