(Chinhphu.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 19 năm "Ngày Gia đình Việt Nam" (28/6/2001 – 28/6/2020), các địa phương đã ban hành kế hoạch công tác gia đình, tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình", nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch công tác gia đình năm 2020.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án gồm: Đề án phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2020; Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020…

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền chủ đề thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 "Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình"; tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng "Ngày Gia đình Việt Nam"; thực hiện thí điểm năm thứ 2 Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã cụ thể hóa văn bản hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình", đồng thời chọn 4 huyện, thành phố: thành phố Bến Tre, Bình Đại, Châu Thành và Chợ Lách để thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Qua tổ chức các hoạt động, giúp nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò và tính chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình.

Chuỗi hoạt động đã thu hút trên 400 lượt người tham dự, đặc biệt chọn 120 hộ gia đình của 4 huyện, thành phố để đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, sau đó tiếp tục nhân rộng ra toàn tỉnh Bến Tre thực hiện.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" góp phần xây dựng gia đình Việt Nam phát triển đúng định hướng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan; kết hợp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư qua các buổi sinh hoạt cộng đồng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ về tiêu chí chung, 04 tiêu chí cụ thể, để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động thực hiện các tiêu chí ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Xem đây vừa là nhiệm vụ, vừa là lợi ích của bản thân và gia đình, góp phần cho sự ổn định, phát triển, ứng xử văn hóa, văn minh cho toàn xã hội.

Trong tháng 5/2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện tốt thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Tiếp tục triển khai kế hoạch công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội gia đình tỉnh Trà Vinh lần thứ IV năm 2020. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 106 mô hình "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống" tại 106 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố; 343 mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình".

Tháng 6, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh sẽ tham gia cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh kiểm tra các tiêu chí về văn hóa các xã xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra công nhận, tái công nhận danh hiệu "xã văn hóa nông thôn mới", "phường, thị trấn văn minh đô thị"; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh; hoạt động mô hình "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống"; "Phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020...

Minh Anh