(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những mục tiêu trong năm 2015 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hội cũng đề ra mục tiêu đào tạo và nâng cao trình độ cho 150 nghìn cán bộ hội các cấp.

Năm 2014, các cấp hội nông dân cả nước tích cực phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hội nông dân các cấp đã kết nạp khoảng 400 nghìn hội viên, đưa tổng số hội viên nông dân cả nước đạt hơn 10 triệu người; huy động đóng góp của các cá nhân và tạo nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1.700 tỷ đồng, giúp đỡ 150 nghìn hộ xây dựng mô hình nông dân sản xuất kinh doanh.

Qua bình xét có 4.300 nghìn người đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên tổng số hơn 6 triệu hội viên đăng ký.

Kết quả nổi bật trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã vận động nông dân đóng góp hơn 6 triệu ngày công, gần 550 tỷ đồng; hiến 800 nghìn mét vuông đất, sửa chữa và làm mới 158 nghìn cây số đường giao thông nông thôn… góp phần thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tổ chức sáng nay (14/1), tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho biết: Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và 3 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”, các cấp hội nông dân cả nước đã tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời nâng cao vai trò, nhiệm vụ của tổ chức hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định: Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ là 2 văn bản pháp lý quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 26 của Hội nghị Trung ương lần 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

Đây là điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đổi mới hoạt động tuyên truyền vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới để đến năm 2020 thực hiện thắng lợi Kết luận 61 của Ban Bí thư.

Năm 2015, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của hội cho trên 10 triệu hội viên nông dân; kết nạp hơn 350 nghìn hội viên mới.

Đồng thời, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên; 80% cơ sở hội khá và vững mạnh; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 150 nghìn cán bộ hội các cấp.

Đỗ Hương